دبیرخانه هیات امنا و مشارکتهای اجتماعی

مختصری درباره دبیرخانه هیات امنا:

در شرایط حاضر نقش محوری دانشگاهها در تولید علم و توسعه کشور انکارناپذیر بوده، در چشم انداز بیست ساله نیز انتظارات بسیار گسترده-ای ازدانشگاهها وجود دارد. دانشگاهها مکلفند همسو با گسترش روز افزون علوم و فنون و تکنولوژی های جدید و پیشرفته در جهان و با توجه به نیاز کشور، نیروی انسانی متدین و متبحر،با نشاط وفعال، بالنده و متفکر با توجه به نیاز کشور تربیت کنند، علاوه بر آن به تولید علم و بویژه علم بومی همت گمارند. بنابراین اداره امور دانشگاهها بعنوان مغز متفکر جامعه باید قوانین و مقرراتی با ویژگیهای متفاوت از سایر دستگاهها داشته باشد. قانون تشکیل هیأت امناء به همین منظور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و تا حد زیادی اختیارات ویژه-ای به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داده است. اما بدلیل نهادینه نشدن این تفکر درسایر دستگاهها مشکلاتی را جهت استفاده مطلوب از قانون مذکورفراهم آورده است.تصویب ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه راه را برای اداره امور دانشگاه با ویژگیهای فوق هموارنموده است لیکن می بایست تلاش گسترده ای جهت عملیاتی شدن این ماده قانونی با حفظ رعایت سیاستها و قوانین وزارت متبوع صورت پذیرداز تأسیس اولین مؤسسه آموزش عالی در ایران حدود 107 سال و از تشکیل اولین هیأت امناء حدود 42 سال می گذرد. در زیر به تاریخچه هیأت امناء درقبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته می شود