دبیرخانه هیات امنا و مشارکتهای اجتماعی

وظایف و اختیارات هیات امنا

 1. تصویب آیین نامه داخلی
 2. تصویب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوربه تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید
 3. بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود
 4. تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه
 5. ه تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
 6. تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن
 7. تعیین حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه
 8. کوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدي، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
 9. تصویب آیین نامه هاي مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد
 10. پیشنهاد میزان فوق العاده اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی(کارشناسان و تکنیسین ها) که حسب موردپس از تایید وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد
 11. تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
 12. تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن
 13. بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود
 14. تصویب مقررات استخدامی اعضاي هیات علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.